AGENCJA MIESZKANIOWA Sp. z o.o. w Jawiszowicach
O FIRMIE

DEKLARACJA DOSTEPNOSCI

  Agencja Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Jawiszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.ambrzeszcze.pl/

  Data publikacji strony internetowej: 2009-10-01.
  Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-06.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: w serwisie znajdują się pliki w formacie .pdf, jak ogłoszenia, specyfikacje.

  Oświadczenie sporządzone dnia: 2021-12-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o.
  os. Paderewskiego 40A
  32-626 Jawiszowice

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Marta Dętkoś - Adamska, ambrzeszcze@life.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 441 95 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/.

  Dostępność architektoniczna


 • 1. Wejście do budynku, w którym mieści się Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Jawiszowicach odbywa się poprzez wejście główne, ul. Os. Paderewskiego 40A.
 • 2. Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia umożliwiająca poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 • 3. Parking znajduje się przy budynku Agencji Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jawiszowicach.
 • 4. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • 5. Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Agencja Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. os. Paderewskiego 40A, 32-626 Jawiszowice, NIP: 6521000307, REGON: 272203910, KRS: 0000031581, tel./fax (32) 441 95 98; e-mail: ambrzeszcze@life.pl; adres strony internetowej: http://www.ambrzeszcze.pl/

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: ambrzeszcze@life.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

  CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług, a w szczególności:
 • zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi
 • zarządzania nieruchomościami
 • zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Brzeszcze
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania ciążących na Państwu świadczeń pieniężnych
 • korespondencji z Państwem

 • PODSTAWA PRAWNA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

  art. 6 ust. 1 lit. A (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), lit. E (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), lit. F (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), lit. C (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z:
 • ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
 • ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i jej aktami wykonawczymi;
 • ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


  Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 • 1) przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;
 • 2) przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
 • 3) do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 • ODBIORCY DANYCH  Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

  Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
 • INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

ZAKRES DZIAŁALNO¦CI
AKTUALNO¦CI I OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT
POLITYKA PRYWATNOSCI
BIP - AGENCJA MIESZKANIOWA Sp. z o.o. w Jawiszowicach